Twitter response:
VIP-Детска Градина

Категория: Новини

Набиране на изпълнители по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Съгласно чл. 13(б), ал. 1 от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ Частна детска градина „Аз съм българче“ открива процедура по набирането на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. Срокът за набиране на предложенията е 1 (един) месец от публикуването на обявата.

За подробности, относно хода на процедурата телефон за връзка 0896 61 20 95 – Дарина Петрова

Корабчета
Магически цветя
Проект „Нашето море“
Проект „У дома“
ПРОЦЕДУРА И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В УСЛОВИЯТА НА ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА.

Директорът заедно със заместник директора, след събеседване с родтелите и детето, в условия на конфиденцианост определя одобрените за участие в условия на държавно фнансиране деца .

При вземане на решение с предимство се ползват :

– деца с изявени способности

-деца в риск от отпадане от образователната система

– деца с един родител

– деца , при които има констатирани обучителни или поведенчески проблеми

 

Родителите на одобрените деца за включване в системата на държавно финансиране попълват декларация  в която декларират  че заплащат месечна такса само за осигуряване и поддържане на материално техническата база , медицинско обслужване ,  оборудване , санитарно – хигиенни материали  ,допълнителни дейности по интереси , храна и други .

 

Градинка с цветя
Грижа за растенията
Черешки
Аз рисувам