Twitter response:
VIP-Детска Градина

Вътрешен ред за работа в условията на противоепидемична обстановка,