Twitter response:
VIP-Детска Градина

Подготвителна група – „Цар Асен“