Twitter response:
VIP-Детска Градина

Условия и ред за приемане на деца, обучаващи се без заплащане за учебната 2019/2020 година