Twitter response:
VIP-Детска Градина

1 Ноември – Ден на Народните будители – „Траката“