Twitter response:
VIP-Детска Градина

Ден: 02.09.2019

Седмица посветена на чистотата и рециклирането
Във връзка с чл. 109 , ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на училищното и предучилищното образование

Във връзка с чл. 109 , ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на училищното и предучилищното образование, институцията осигурява възможност на 23 от приеманите деца, в това число деца с изявени дарби и/или специални образователни потребности, да се обучават безплатно по държавните образователни стандарти.